กฎหมาย
ศาลปกครอง
โดย อ.จินตนา ประกอบเลิศ .. โรงเรียนทรายทองวิทยา...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ดุลพาห ดุล หรือ ตาชั่ง ในสัญลักษณ์ศาลปกครอง มีความหมายว่าอย่างไร
   ก. ความมีชัยชนะในการคิดและการดำเนินการแห่งสรรพกิจทั้งปวง
   ข. ความเที่ยงเป็นธรรมของมนุษย์
   ค. หมายถึงมีการเคลื่อนไหวหมุนไปตลอดเวลา
   ง. การสมดุล เสมอภาคมีความเป็นธรรมและไม่เอนเอียง

ข้อที่ 2)
ศาลปกครองสูงสุดและ ศาลปกครองชั้นต้น อยู่ในเขตอำนาจของศาลใด
   ก.ศาลอาญา
   ข.ศาลตุลาการ
   ค.ศาลปกครอง
   ง.ศาลยุติธรรม

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือเขตอำนาจของศาลปกครองกลาง
   ก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ข. จังหวัดอุตรดิตถ์
   ค. จังหวัดระยอง
   ง. จังหวัดพิษณุโลก

ข้อที่ 4)
วงรีรูปไข่ ในสัญลักษณ์ศาลปกครอง มีความหมายว่าอย่างไร
   ก. ความมีชัยชนะในการคิดและการดำเนินการแห่งสรรพกิจทั้งปวง
   ข. การสมดุล เสมอภาคมีความเป็นธรรมและไม่เอนเอียง
   ค. หมายถึงมีการเคลื่อนไหวหมุนไปตลอดเวลา
   ง. แสดงว่าศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองจัดตั้งขึ้นสำเร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

ข้อที่ 5)
ดุลพาห ดุล หรือ ตาชั่ง ในสัญลักษณ์ศาลปกครอง มีความหมายว่าอย่างไร
   ก. ความมีชัยชนะในการคิดและการดำเนินการแห่งสรรพกิจทั้งปวง
   ข. ความเที่ยงเป็นธรรมของมนุษย์
   ค. หมายถึงมีการเคลื่อนไหวหมุนไปตลอดเวลา
   ง. การสมดุล เสมอภาคมีความเป็นธรรมและไม่เอนเอียง