วิชาภาษาอังกฤษหลัก (รหัส อ33101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.มยุรี มานะดี โรงเรียนทรายทองวิทยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
A hand has five __________
   a. toe
   b. finger
   c. head
   d. stomach

ข้อที่ 2)
We walk on two _________
   a. feet
   b. foot
   c. finger
   d. back

ข้อที่ 3)
We smell with our __________
   a. mouth
   b. tounge
   c. nose
   d. hand

ข้อที่ 4)
We bend our leg at the __________
   a. arm
   b. elbow
   c. toe
   d. knee

ข้อที่ 5)
We hear with our __________
   a. ear
   b. neck
   c. nose
   d. eye